reklamacia moto-life

s nami nemusíte zúfať

vždy sa snažíme vyriešiť Vašu reklamáciu čo najrýchlejšie

aby ste mohli čím skôr sadnúť na stroj a mali všetko v poriadku

reklamacia moto-life

Reklamácie tovaru

Reklamácie tovaru podliehaju Všeobecným obchodným podmienkam internetového obchodu. Tu nájdete citáciu V.O.P, ktorá je venovaná reklamáciam.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Nahlásenie reklamácie môže Kupujúci urobiť e-mailovou správou zaslanou na adresu info@moto-life.eu alebo osobne.

Vyplnený reklamačný protokol môže Kupujúci doručiť Predávajúcemu:
– e-mailom na adresu info@moto-life.eu (predmet správy „Reklamácia“),
– poštou na poštovú adresu Predávajúceho uvedenú na začiatku Všeobecných obchodných podmienok,
– osobne.

Reklamačný protokol je možné stiahnuť cez nasledovný odkaz: „Reklamačný protokol“.

Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť spolu s reklamovaným tovarom doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list (ak bol súčasťou tovaru) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy (správne zabalenie a poistenie zásielky). Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Pokiaľ Predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritériá výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude Kupujúcemu vrátený.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Plné znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Záruka

Informácie o záruke podliehaju Všeobecným obchodným podmienkam internetového obchodu. Tu nájdete citáciu V.O.P, ktorá je venovaná záruke.

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je 24 mesiacov pri novom tovare a pokiaľ nie je uvedené inak v detaile tovaru. Výrobca, predávajúci plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové chyby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, z dôvodu použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou a manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmerným zaťažením.

Plné znenie Všeobecných obchodných podmienok.

PREJSŤ DO OBCHODU