Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu moto-life.eu

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľ internetového obchodu moto-life.eu je Juraj Ejem – F-style so sídlom Palkovičova 9, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 40019047, naplatca DPH.

1. Registrácia

Vyhlasujeme, že dáta vyžadované pri registrácii slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode moto-life.eu a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade, že nebude objednávka zrušená do tejto doby a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom alebo je kupújuci informovaný o dodacej lehote osobitne. Pri každej položke je na stránke zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa a nepodlieha štandardnej dobe doručenia tovaru, ktorý nie je skladom, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Zrušenie objednávky vykoná Kupujúci e-mailom zaslaným na adresu info@moto-life.sk, pričom v e-maily uvedie údaje potrebné na identifikáciu Kupujúceho a jeho objednávky (predmet správy musí byť „Zrušenie objednávky“, v texte správy treba uviesť číslo objednávky a meno zákazníka, dôvod zrušenia objednávky je voliteľný), ktorá je predmetom zrušenia.

3. Druhy dopravy

Osobný odber.

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade a objednávka bola vykonaná v deň “pracovného času” obchodu moto-life.eu. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať cez „pracovný čas“, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Cena prepravy a niektoré bližšie podmienky sú uvedené v prílohe č.1 k týmto obchodným podmienkam a na stránke sú uvedené pod linkom v doplnkovom menu: Druhy dopravy a ceny dopravy. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy a automaticky sa dopĺňa k celkovej cene objednávky. Na zásielky nad hodnotu 2.500,- € sa vzťahujú osobitné podmienky a ceny dopravy o ktorých bude zákazník taktiež informovaný pred odoslaním zásielky. Reklamácia dopravy zásielky podlieha reklamačnému poriadku spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o..

Tovar doručovaný Slovenskou poštou.

Poštovné a niektoré bližšie podmienky sú uvedené v prílohe č.1 k týmto obchodným podmienkam a na stránke sú uvedené pod linkom v doplnkovom menu: Druhy dopravy a ceny dopravy.
Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Objednávajúci dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.
Reklamácia dopravy zásielky je možná iba pri prevzatí!

Zmena spôsobu dopravy predávajúcim po prijatí objednávky.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená, resp. zmenená. O tejto zmene bude zákazník bezodkladne informovaný, pred odoslaním tovaru. Zákazník má nárok na storno objednávky pri oznámení zmeny dopravy predajcom.

Škody vzniknuté pri preprave alebo doručení.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie internetový obchod moto-life.eu zodpovednosť.

4. Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je 24 mesiacov pri novom tovare a pokiaľ nie je uvedené inak v detaile tovaru. Výrobca, predávajúci plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové chyby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, z dôvodu použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou a manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmerným zaťažením.

5. Reklamácia

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Nahlásenie reklamácie môže Kupujúci urobiť e-mailovou správou zaslanou na adresu info@moto-life.eu alebo osobne.

Vyplnený reklamačný protokol môže Kupujúci zaslať Predávajúcemu:
– e-mailom na adresu info@moto-life.eu (predmet správy „Reklamácia“),
– poštou na poštovú adresu Predávajúceho uvedenú na začiatku týchto Podmienok,
– osobne.

Reklamačný protokol je možné stiahnuť cez nasledovný odkaz: „Reklamačný protokol“.

Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť spolu s reklamovaným tovarom doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list (ak bol súčasťou tovaru) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy (správne zabalenie a poistenie zásielky). Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Pokiaľ Predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritériá výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude Kupujúcemu vrátený.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy – vrátenie tovaru

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ (Kupujúci) právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom stave poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). V prípade prijatia vráteného tovaru späť a kladného vybavenia žiadosti o jeho vrátenie, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena, a to buď prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Kupujúci musí zásielku odoslať do 14-tich dní po obdržaní tovaru. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky a originálny doklad o zakúpení. Tovar späť musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

K zásielke priložte formulár pre vrátenie tovaru dodávateľovi, ktorý musí byť podpísaný kupujúcim a musí obsahovať všetky údaje kupujúceho a detaily tovaru, ktorý sa vracia. Formulár pre vrátenie tovaru tu.

7. Doručenie a dodacie podmienky

O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. Zásielka je zvyčajne doručená do 48 hodín (rátajú sa pracovné dni) pokiaľ ide o tovar skladom. Bližšie informácie o dodacích lehotách sú uvedené v prílohe č.1 k tomuto dokumentu.

Pokiaľ je to možné, tak všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred odoslaním objednávky.

Platba na bankový účet – pri výbere tejto možnosti obdržíte faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
Dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou alebo kuriérom. Pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
Osobný odber – platí sa pri osobnom odbere alebo vopred vybraným spôsobom.

9. Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Team moto-life.eu | sme tu pre Vás. 

Obchodné podmienky sú platné od 5.4.2017 do odvolania.

Poznámky:
V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
Prílohu č.1 V.O.P tvorí dokument “Informácie o spôsoboch dopravy a cenách dopravy.”